Voorwaarden

 

 

ALGEMENE OFFERTE-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
BOWISSE (KVK-nummer.: 66228034) TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM HOUTBOUW NEEDE,
Datum 29-1-2018

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kisvelderweg 1-3, 7161 LC NEEDE.

 

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 1. Opdrachtnemer, aanbieder en inschrijver: Bowisse; tevens handelend onder de naam Houtbouw Neede.
 2. Opdrachtgever, aanvrager: wederpartij van Bowisse; tevens handelend onder de naam Houtbouw Neede. Indien er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk alle verplichtingen jegens Bowisse; tevens handelend onder de naam Houtbouw Neede na te komen.
 3. Partijen: Bowisse; tevens handelend onder Houtbouw Neede en opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Bowisse; tevens handelend onder Houtbouw Neede en opdrachtgever.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, alle gedane offertes en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, alsmede op de uitvoering daarvan en alle andere verbintenissen waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkingen van de voorwaarden gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door opdrachtnemer en opdrachtgever.
 4. Ingeval van discrepantie tussen de bepalingen in een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 3. AUTEURSRECHT

 1. De inschrijver behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van de inschrijver mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 3. De door de inschrijver verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat de inschrijver geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan de inschrijver zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever, handelend in strijd met wat bepaald is in artikel 3 de leden 2 en 3, is ter zake van schadevergoeding aan de inschrijver een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van de inschrijver aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

 

Artikel 4. OFFERTES

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting (tenzij anders in aangegeven), en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. De geldigheidsduur is 2 maanden na dagtekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (vooral belastingen) aan aanvrager door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door inschrijver verricht en/of geleverd moeten worden.
 3. Een offerte is voor opdrachtnemer slechts bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan aanvrager is verteld.
 4. De inschrijver behoudt zich het recht voor tot kleine wijziging- en in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.
 5. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de inschrijver wordt gegeven, verplicht de aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden (art. 3 leden 3 en 4).
 6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen dient deze gebaseerd te zijn op prijsindexcijfers, reeks voor productie binnenland van het CBS.
 7. Geoffreerde prijzen zijn af werkplaats opdrachtnemer, te weten exclusief transport, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. STELPOSTEN

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:
 2. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;
 3. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, evenals de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
 4. De werkzaamheden die in de offerte als stelpost staan vermeld worden op basis van nacalculatie voor een uurtarief gefactureerd. De hoogte van de stelpost dient enkel als indicatie, werkelijke hoogte van het bedrag kan dus naar boven en naar beneden toe afwijken. Aan de stelposten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6. GUNNING

 1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan de opdrachtnemer dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
 2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijk mededeling is gedaan van de gunning aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.
 3. Alle prijswijzigingen worden verrekend in overeenstemming met het gestelde in artikel 4 lid 6, tenzij de mededeling van de gunning gedaan wordt op een dag liggende na de uiterste datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 5, lid 1, 2e volzin), in welk geval de prijswijzigingen sinds de laatste dag der gestanddoening zullen worden verrekend.

 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
 3. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Opdrachtnemer is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.
 5. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, als gevolg van door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen of onjuistheden in eerder verschafte informatie, door opdrachtnemer opnieuw werkzaamheden dienen te worden verricht, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan de opdrachtgever doorberekend.
 6. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
 7. Bij houtconstructies vervaardigd door opdrachtnemer, wordt uitgegaan van standaard maatvoering van houtverbindingen die gelden voor authentieke bouwwijze. Opdrachtnemer past hierbij traditionele houtverbindingen toe. Tenzij anders overeengekomen voert opdrachtnemer geen sterkteberekening uit op de constructie en houtverbindingen, in welk geval de verantwoordelijkheid hiervan bij opdrachtgever ligt.
 8. In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste vervaardiging volgens aangeleverd ontwerp, tevens neemt opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen; dat echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
 9. Wenst de opdrachtgever bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal opdrachtnemer niet gehouden zijn dat te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten over deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij opdrachtnemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. De hieruit voortvloeiende kosten worden geheel aan de opdrachtgever doorberekend.
 10. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten

 

Artikel 8. WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK

 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in
  de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
  overeengekomen levertijd door opdrachtnemers buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 4. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

 

Artikel 9. ANNULERING

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, evenals ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
 2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
 3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Dan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.
 4. Indien de annulering, zoals vermeld in lid 3, door de opdrachtnemer wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

 

Artikel 10. LEVERTIJD

 1. De opgegeven leveringstermijnen wordt door de opdrachtnemer zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/- periode en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer daarom niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet daarom eerst ter zake in gebreke worden gesteld. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor opdrachtnemer zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
 2. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van de opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij uit enige overschrijding van de lever- en uitvoeringstermijnen voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen.
 4. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
  opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
 5. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met ten minste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming worden onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

 

Artikel 11. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij opdrachtnemer daaronder begrepen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12. VERGUNNING

De opdrachtgever dient te zorgen voor de nodige vergunningen en bouwtoelatingen, alle veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn om de werken in uitvoering te brengen. Opdrachtgever dient een KlicMelding bij het Kadaster te doen in geval van graaf- en boorwerkzaamheden in de grond. Buren en politie dienen door de opdrachtgever te worden gewaarschuwd voor eventueel nachtlawaai, bij eventuele stopzetting der werken door de bevoegde instanties draagt de opdrachtgever iedere verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende kosten.

 

Artikel 13. UITVOERING VAN HET WERK

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

 1. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
 2. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
 3. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
 4. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 5. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
 6. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze daar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
 7. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

 

Artikel 14. RISICO EN OPSLAG

 1. Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
 2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
 3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

 

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan. Voor zover het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud onder het NBW niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen ter zake van wat opdrachtgever uit anderen hoofde dan uit hoofde van de geleverde goederen en/of verrichte diensten/werkzaamheden aan opdrachtnemer verschuldigd is en voor zover het eigendomsvoorbehoud voor dit meerdere op grond van het bepaalde in artikel 89 lid 1 Overgangswet van rechtswege wordt omgezet in een voorbehoud van pandrecht, wordt al nu voor als dan overeengekomen dat voor zover de geleverde goederen en/of de verrichte diensten/-werkzaamheden volledig zijn betaald doch opdrachtgever uit anderen hoofde nog bedragen aan opdrachtnemer verschuldigd is de overdracht van de goederen geschiedt onder voorbehoud van stil pandrecht. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de vestiging van vorenbedoeld pandrecht alle benodigde documenten te tekenen.
 2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden verteld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct vertellen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 16. BETALING

 1. Als overeengekomen is dat opdrachtnemer materialen en prefab constructie levert gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst; 50% dag voor levering van wat is overeengekomen. Onder levering wordt verstaan het moment dat het product de werkplaats van opdrachtnemer verlaat.
 2. Als overeengekomen is dat opdrachtnemer ook zorgdraagt voor de montage op locatie gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst, 40% dag voor het moment dat het product de werkplaats van opdrachtnemer verlaat en 10% bij oplevering van wat is overeengekomen.
 3. Indien echter blijkt, dat de gereedgekomen goederen moeten worden opgeslagen, zal de tweede betaling opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der goederen.
 4. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door deze aan te wijzen bankrekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 5. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
 6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de als gevolg van het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in artikel 18 lid 4 bedoelde rentevergoeding.

 

Artikel 17. GARANTIE

 1. Standaard levert opdrachtnemer onder de toepasselijke wettelijke bepalingen garantie.
 2. De door de opdrachtnemer naar aanleiding van een schriftelijke opdracht uitgevoerde werkzaamheden worden uitsluitend gegarandeerd tegen schade ten gevolge van slechte of ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden.
 3. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtnemer.
 4. In geval van verkoop door opdrachtnemer van een door een andere producent geleverd artikel garandeert opdrachtnemer een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door opdrachtnemer geleverde product wordt gegarandeerd.
 5. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
 6. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen, krassen, schrammen, weersinvloeden en normale gebruiksslijtage.
 7. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien over de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik onder normale omstandigheden.
 8. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
 9. Herstellingen of verandering, welke met lid 8 verband houden, worden door de opdrachtnemer niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de opdrachtnemer zijn goedkeuring had gegeven in overeenstemming met het in lid 8 bepaalde.
 10. Reiskosten en uurloon die gemaakt worden ten behoeve van het vervangen van een defect onderdeel artikel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 18. RECLAME

 1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden verteld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
 2. Opdrachtgever erkent dat houtproducten natuurproducten zijn en als gevolg daarvan kunnen afwijken qua kwaliteit, vorm, droogte, hardheid en overige feitelijke eigenschappen (noesten, kieren, scheuren e.d.). Opdrachtgever accepteert de onderstaande eigenschappen van hout en kan op basis hiervan geen reclames indienen bij opdrachtnemer.
 3. Hout zal door droging krimpen, hierdoor kunnen afwijkingen in de maat ontstaan. Ook kunnen krimpscheuren ontstaan en kunnen balken en planken kromtrekken en of licht torderen.
 4. Hout zal onder invloed van weersomstandigheden gaan vergrijzen.
 5. Door neerslag kunnen vlekken op het hout ontstaan.
 6. Eikenhout bevat looizuur, als dit in contact komt met ijzer kunnen er blauwe vlekken op het hout ontstaan.
 7. Door neerslag kan het aanwezige looizuur in eikenhout uit het hout lopen en hierdoor kunnen vlekken ontstaan op de ondergrond.
 8. Tenzij anders is overeengekomen levert en verwerkt opdrachtnemer onbehandeld en vers gezaagd hout. Het hout is niet gedroogd. Het bezaagde hout vertoont zaagsneden.
 9. Tenzij anders overeengekomen is het hout door opdrachtnemer niet behandeld tegen ongedierte. Hout kan (sporen van) houtworm in zich hebben.
 10. In het hout komen noesten, spint en splinters voor. De toegestane hoeveelheid en grootte is afhankelijk van de overeengekomen kwaliteit. Voor eikenhout geldt dat, tenzij anders overeengekomen, minimaal kwaliteit QP2 geleverd wordt.
 11. Door het op maat zagen van eikenhout kunnen maatafwijkingen ontstaan tot 10%. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen en kleur en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.
 12. Hout bevat van nature schimmelsporen. Als hout vochtig wordt ontstaat een gunstig klimaat voor de sporen en beginnen deze te groeien als schimmel.
 13. Door het gebruik van lakken, beits of olie wijzigt de kleur, tekening en structuur van het oppervlak van het hout ten opzichte van het onbewerkte materiaal.

 

Artikel 19. GESCHILLEN

De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij opdrachtgever heeft opdrachtnemer een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot een opnieuw leveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van het netto factuurbedrag van het geleverde, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
 4. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 5. Opdrachtnemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door opdrachtnemer van opdrachtnemers producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van opdrachtgever zich bevindt. Ook voor opdrachtnemer of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van opdrachtgever, sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Opdrachtgever verplicht zich vooraf opdrachtnemer volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van opdrachtnemer ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.
 6. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door opdrachtnemer of derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.
 7. Bij vervoer door derden is de opdrachtgever verplicht om bij gebleken beschadiging van de zaken, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op verbeurte van het recht tot reclame.

 

Artikel 21. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 22. WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen inschrijver/opdrachtnemer en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

  ×